Skip to main content

PAR MILLAB

KAS

UNIVERSITĀTE + SABIEDRĪBA

Mūsu mērķis – atbildēt uz aktuālo sabiedrībā. Rīgas Stradiņa universitātes, Viļņas Universitātes, Vroclavas Universitātes un Tartu Universitātes kolēģi, iesaistoties nacionālo ziņu aģentūrai LETA un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai platformu attīsta atvērtu iesaistei un informācijas apmaiņai par medijpratību.

Kļūsti par vienu no mums!

KO

PROJEKTI

Mūsu filozofija  projektos balstīta, uz darbību orientēta mācīšanās.  Laboratorija ir virtuāla vieta, kur studenti pētnieku vadībā strādā pie medijpratības mācību metodēm un materiāliem.

Aicinām jomas uzņēmējus sadarboties!

Jūsu ideja mūsu risinājums.

Piesaki ideju

METODES

Mūsu princips inovācijas. Medijpratības aktualitāti nosaka mediju vides mainīgums, tādēļ, balstoties pieredzē un akadēmiskajās zināšanās par komunikāciju, laboratorijas projekti ir orientēti uz jaunu skatījumu, domāšanas modeļu, bet arī IT balstītu rīku attīstīšanu un lietošanas veicināšanu.

Analizē, kritiski pārdomā un atraksti par nepieciešamo Ilva[pnkts]Skulteatrsu[pnkts]lv.

Domāsim kopā!

Mūsdienu izglītības galvenās rūpes ir saistītas ar izmaiņām medijos, kuros ir saglabātas un tiek komunicētas zināšanas. Tas norāda uz medijpratības nepieciešamību, ņemot vērā visus tās apakšformu aspektus, kurus varētu grupēt vismaz trīs grupās:

  • mediji,
  • informācija,
  • digitālie akcenti medijpratībā.

MIL & LAB projekts plānots, lai sasniegtu visus izaicinājumus to kompleksitātē un mainīgumā, ņemot par izejas punktu indivīda, sabiedrības locekļa, grupas mediju lietojumu, kurā parādās kā izglītība, tā atbildība par savu darbību.

Galvenie mērķi

  • Izveidot starptautisku maģistra studiju programmu Mediju un informācijas pratība
  • Izveidot virtuālo laboratoriju inovatīvu mediju un informācijas pratības (MIL) mācīšanas un mācīšanās metožu apmācību vajadzībām

Laboratorija iecerēta kā transnacionāls un transdisciplinārs centrs zināšanu apmaiņai un spēju un kompetenču veidošanai. Paredzēts izveidot datubāzi teorijas un metodoloģijas resursiem mediju un informācijas pratības mācīšanai, kas tieši saistīta ar praktisko izpēti, radošiem eksperimentiem un projektos balstītu pieeju (laboratorijas koncepcija). Identificējot galvenos MIL attīstības virzienus un sabiedrības mediju un informācijas pratības vajadzību struktūru un formu, laboratorijas uzdevums ir radīt un atbalstīt pētniecisko darbību un mācīšanas rīku sistēmu un citus resursus MIL studiju programmai, ņemot vērā iegūtās zināšanas un mūsdienu informācijas un mediju sfēras mainīgo raksturu.

Vispārīgie mērķi

  • Attīstīt METODES (gadījumu izpēti, projektus un grupu darbu) mācību procesam, izmantojot iesaistīto universitāšu un mediju un informācijas pratības inovatīvo mācīšanas metožu virtuālās lanoratorijas attīstītos resursus, kas tapuši kā Erasmus+ stratēģiskās partnerības MIL&LAB projekts. Studiju progrogrammas ietvaros mērķis ir kombinēt akadēmiskās studijas ar pētnieciskajām aktivitātēm, organizējot seminārus un iesaistot studentus pētījumu projektos, kas notiek, iesaistot universitātes un to partnerus.

  • Veidot SADARBĪBU ar uzņēmējiem un citām ieinteresētajām pusēm, lai aicinātu studentus izmantot eksperimentālās izpētes metodes, lai radītu, testētu un adaptētu jaunās medijpratības mācīšanas metodes, formātus un pieejas.

  • Veicināt IT RĪKU izmantošanu un apmācīt studentus mūsdienu IT atbalstītu medijpratības mācīšanas metožu pielietošanā.

Sazinieties ar mums!