Skip to main content

RESURSI

Saites uz medijpratības politikas resursiem Baltijas valstīs un Polijā: 

Latvija

Mediju politikas vadlīnijas  2016-2020

https://likumi.lv/ta/en/id/286455-mass-media-policy-guidelines-of-latvia-2016-2020

Lietuva

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ĮV-91 „Dėl Visuomenės informavimo politikos strateginių krypčių 2019–2022 metams patvirtinimo“. TAR, 2019-02-19, Nr. 2634.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6b7dbd2348511e98893d5af47354b00?positionInSearchResults=6&searchModelUUID=5371d657-ff37-4d71-9bdb-ba57ea4459d4

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“. TAR, 2017-06-05, Nr. 9553.

https://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas_pagrindinis_ugdymas_spec/BUP%20Įsakymas%202017-2019%20m.pdf

Igaunija

Igaunijas medijpratības politikas pētījumi un vadlīnijas

https://www.kul.ee/en/activities/audiovisual-field/broadcasting

Ragne Kõuts-Klemm, Halliki Harro-Loit, Indrek Ibrus, Signe Ivask, Marten Juurik, Andres Jõesaar, Madis Järvekülg, Sten Kauber, Väino Koorberg, Silja Lassur, Urmas Loit, Külliki Tafel-Viia. Study on Media Policy Situation and Developments. (In Estonian) (https://www.kul.ee/sites/kulminn/files/2019_meediapoliitika_olukord_arengusuunad_aruanne.pdf

Igaunijas medijpolitikas vadlīniju analīze

Polija

Materiāli par medijpratību un drošu jauno mediju izmantojumu Polijā

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/68-media-literacy-and-safe-use-new-media-poland

Pētījumi par Polijas medijpratības politiku

Iwanicka, Agnieszka et. al. (2014)  

Media and Information Literacy Policies in Poland (2013)

https://www.academia.edu/31150168/Media_and_Information_Literacy_Policies_in_Poland_2013_ 

Brosch, Anna (2017) Media Education In Poland - Needs Versus Reality https://www.researchgate.net/publication/321377023_MEDIA_EDUCATION_IN_POLAND_-_NEEDS_VERSUS_REALITY 

Sluda, Piotr et.al. (2014) Information and Media Literacy of Polish Children According to the Results of "Children of the Net" and "Children of the Net 2.0" Studies.

https://www.researchgate.net/publication/269700928_Information_and_Media_Literacy_of_Polish_Children_According_to_the_Results_of_Children_of_the_Net_and_Children_of_the_Net_20_Studies